หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกียรติยศโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ในปี พ.ศ.2530
- ได้รับโล่รางวัลในการแสดงกิจกรรมกลางแจ้งระดับก่อน ประถมศึกษา
เนื่องในวันอนุบาลเอกชนเฉลิมพระเกียรติ
- ในปี พ.ศ.2535
  ด.ช.ศัตคุณ นพวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการปั้นประ กอบเรื่องเล่า
เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
- ในปี พ.ศ.2537
-ได้รับโล่รางวัลชมเชยแม่ไม้มวยไทยอนุบาล เนื่องในวัน อนุบาล-
เอกชนเฉลิมพระเกียรติ
- ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักเรียนตามนธยบายของรัฐบาลในโรงเรียนเอกชน จ.เชียงราย
- ในปี พ.ศ.2538
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโกดักคัพระดับ เขตและ
ได้เป็นตัวแทนเขต 5 เข้าแข่งขันระดับประเทศ

- ในปี พ.ศ.2539
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโกดักคัพระดับเขตและได้เป็น
ตัวแทนเขต 5 เข้าแข่งขันระดับประเทศ
- ในปี พ.ศ.2540
-ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ประเภทฟุตบอล เนื่องในการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลอนุบาลโกดักคัพครั้งที่ 8 จ.แพร่

- ในปี พ.ศ.2541
-ด.ญ.อัญชลี อิ่นคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การ แข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3- 4 เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจ.เชียงราย
- ด.ช. วรายุทธ คำเตย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการ ปั้น ดินน้ำมันระดับก่อนประถมศึกษาเนื่องในวันการศึกษา
เอกชน จ.เชียงราย
- ในปี พ.ศ.2542
-ด.ญ.กนกพร เมืองมูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4  เนื่องในงาน
การศึกษาเอกชน จ.เชียงราย

- ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกายบริหารระดับ 
ก่อนประถมศึกษา เนื่องในงานการศึกษาเอกชน จ.เชียงราย
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม บรรยายธรรม
 ในระดับประถมศึกษา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
- ด.ญ.อุษมา ยัพตระกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศเข้า  
ร่วมการประกวดแข่งขันบรรยายธรรม
ระดับประถมศึกษา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

- ในปี พ.ศ.2543
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสถานศึกษาของ จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วม รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ  ก่อนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ระดับเขตการศึกษา 8
- ด.ญ.อุษมายัพตระกูลได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับ ประถม 
 ศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัดเชียงรายและระดับ เขตการศึกษา 8
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม บรรยายธรรม  
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ พุทธมณฑล  จ.นครปฐม
- ในปี พ.ศ. 2544
-ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสถานศึกษา ของจังหวัด   เชียงรายเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ ก่อนประถม   
ศึกษาขนาดใหญ่ในระดับเขตการศึกษา 8
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม บรรยายธรรม 
 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการ ประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ใน
ระดับเขต  ศึกษา 8
- ได้ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย สอบ Pre-ประถมปลาย จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนวโครงการทดสอบความรู้ของนักเรียนใน ระดับประถมศึกษา
-ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมบรรยายธรรม  
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม
- ในปี พ.ศ.2545
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ   ประเภทลูกเสือ สามัญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับ  มัธยมศึกษาตามโครงการงามอย่างไทย
- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เพื่อ  เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อน ประถมศึกษา
- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา
- ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียน/นักศึกษา ต้านยาเสพติด
- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัด สอบ Pre-ประถมปลาย จัดโดยชมรม
บัณฑิต  แนะแนวโครงการทดสอบความรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดสอบคณิตศาสตร์  TOP  CALCULUS TEST ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดเชียงรายการสวดมนต์หมู่ทำนอง  
สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา และรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ในปี พ.ศ.2546
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด ร้องเพลงชาติไทย  
ณ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
- ด.ญ.อุษมา  ยัพตระกูล ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2546
- ได้รับการประเมินการศึกษาภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก
-ได้ร่วมแข่งขันทักษะ ใน งานมหกรรมวิชาการ"รวมพลังการเรียนรู้
 สู่ความเป็นเลิศ
" ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 4
         ในระดับอนุบาลได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 3 รายการ
         ในระดับประถมศึกษาได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด    28 รายการ
         ในระดับมัธยมศึกษาได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด   47 รายการ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศในการตอบปัญหาแข่งขันเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญในโครงการศาลรัฐธรรมนูญพบประชาชนในภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัดเชียงราย  การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
- ในปี พ.ศ.2547
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน
สวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะในงานประเพณีสรงน้ำ ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ
อ.เทิง จ.เชียงราย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดร้องเพลง To Be Number 1  
อายุ 6- 11 ปี ระดับจังหวัดเชียงราย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชาย อายุ14 ปี   ระดับจังหวัดเชียงราย ในรายการ "1st THAILAND PRIME   MINISTER CUP ประจำปี 2547 " วันที่ 7 มกราคม 2548
- เด็กชายพิทักษ์พงศ์ โสภี ได้รับวุฒิบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็ก-
แห่งชาติ  ของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล หญิงรุ่นอายุไม่เกิน   15 ปี ในกีฬาฟากอิงเกมส์ วันที่ 18 - 20   
กุมภาพันธ์ 2548
- ได้รับรางวัลชนะ เลิศ ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ   ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ วัดอำมาตย์ อ.เทิง   จ.เชียงราย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
- ในปี พ.ศ.2548
- ได้รับรางวัลชนะเ ลิศ ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ   ระดับประถมศึกษา ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุจอมจ้อ
ในวันที่ 22  พฤษภาคม 2548
- ได้รับรางวัลชนะเิลิศการแข่งขันฟุตบอลเชียงคำคัพ ต้านยาเสพติด
ประจำปี พ.ศ.2548 ณ สนามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 20   - 23 พฤษภาคม 2548
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบอลลูนอากาศร้อน ประเภททีม   ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ.เมือง   จ.เชียงราย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอล ปลาบึกคัพ ครั้งที่ 7 ประเภทนักเรียน ณ   สนามโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ในวันที่ 23 กรกฎาคม   2548
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เฉลิมพระเกียรติ   พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รุ่นอายุไม่เกิน
12 ปี ณ สนามกีฬากลาง อ.เมือง   จ.เชียงราย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2548
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันจัดบอร์ดระดับประุถมศึกษา
ในหัวข้อ   "ของเล่นไทย กับการแสดงออกทางภูมิปัญญาไทย" ในงาน   เปิดโลกวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง   จ.เชียงราย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2548

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญญาทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัีธยมศึกษาตอนต้น
ในงาน เปิดโลกวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2548

- ชนะเลิศที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ในการสอบ Top Test ในรายวิชา
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    วิชาภาษาอังกฤษ    ได้แก่ ด.ช.ณภัทร วันไชยธนวงศ์
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    วิชาคณิตศาสตร์    ได้แก่ ด.ช.ณภัทร วันไชยธนวงศ์
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    วิชาภาษาอังกฤษ    ได้แก่ ด.ญ.ปานฤทัย เวียงนาค
- ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา บาสเก็ตบอลหญิง ในกีฬา
ลูกรักคัพ ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนลูกรักเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย


- ทางโรงเรียนได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำ ชาย - หญิง ไปแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ "เชียงรายสปรินท์เตอร์ 2005" ระหว่างวันที่ 19 - 20
พฤศจิกายน 2548 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งคว้ารางวัลหลายรางรายการ ดังนี้
   ชนะเลิศ ประเภทกบ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
        สถิติ 00:46:51 นาที       เด็กชายอินทัช     กบิลกาญจน์
   รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี หญิง
        สถิติ 00:31:51 นาที       เด็กหญิงวิภาดา   เพียรศิลป์
  รองชนะเลิศ อันดับที่ 4
ประเภทกบ 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
        สถิติ 00:23:41 นาที     เด็กหญิงสโรชา    ทิพย์อ้าย
  รองชนะเลิศ อันดับที่ 4
ประเภทกบ 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
   
  สถิติ 00:23:43 นาที     เด็กชายมณธนะ   อักษรดิษฐ์
  รองชนะเลิศ อันดับที่ 3
ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4 x 25 เมตร
รุ่นอายุ 12 ปี
   
  
สถิติ 3:08:72 นาที     เด็กชายพงศธร         ปิงสุขแสน
                                 เด็กชายวิศรุต           ทิพย์อ้าย
                                 เด็กชายฐาปนพงษ์     ศาภิมล
                                 เด็กชายเกศไชโย       ไชยสพ
-ได้ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ ศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตำบลเวียงเทิง ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 มีการแข่งขัน 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาล และ ระดับประุถมศึกษา ได้รับวุฒิบัตรเหรียญรางวัล ดังนี้
     ระดับอนุบาล แข่งขันทั้งหมด 5 รายการ ได้รับวุฒิบัตรเหรียญทองทั้งหมด
     ระดับประถมศึกษา แข่งขันทั้งหมด49 รายการ ได้รับวุฒิบัตรดังนี้    
          วุฒิบัตรเหรียญทอง               35  รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญเงิน                  8   รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญทองแดง           3   รายการ  
- ได้ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2549 ในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัลดังนี้
ระดับอนุบาล เข้าแข่งขัน 15 รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญทอง               12  รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญเงิน                  3    รายการ
ระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขัน 47 รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญทอง               20  รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญเงิน                17  รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญทองแดง          6   รายการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งขัน 29 รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญทอง              11  รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญเงิน                 7  รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญทองแดง          8  รายการ

- ในปี พ.ศ.2549
-ได้รับรางวัลหลายรายการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียงเทิง ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง
จ.เชียงราย -ได้รับวุฒิบัตรเหรียญรางวัล ดังนี้
     ระดับอนุบาล แข่งขันทั้งหมด 5 รายการ ได้รับวุฒิบัตรเหรียญทองทั้งหมด
     ระดับประถมศึกษา แข่งขันทั้งหมด49 รายการ ได้รับวุฒิบัตรดังนี้    
          วุฒิบัตรเหรียญทอง               35  รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญเงิน                  8   รายการ
          วุฒิบัตรเหรียญทองแดง           3   รายการ  
- ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับตรวจราชการที่ 1 (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา)
ระดับ ช่วงชั้นที่ 1 ด.ช.ปุณยวีร์ จิตถา ได้รับรางวัลชมเชยที่ 2
ระดับ ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.มินตรา หาญกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 
- ตัวแทนกีฬานักเรียน นักศึกษา ทีมเอกชนวอลเลย์บอลหญิง , ฟุตบอลชาย จ.เชียงราย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน "ทุ่งโห้งคัพ " รุ่นอายุ 12 ปี อ.เทิง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลไทคัพ ระดับอำเภอเิทิง
- ได้ัรับรางวัลชมเชย การจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลมัธยมเด็กดีคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย
ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหลายรายการ
ดังนี้
ระดับอนุบาล เข้าร่วมแข่งขัน 25 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 22รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 3 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการ
ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน 61รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 44 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 11 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 3 รายการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน 38 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 22รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 9 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 5 รายการ

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เสี่ยงภัย Robot Junior
ครั้งที่ 1 ในงาน การอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2549 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับประถมศึกษา
ในรายการ เทศบาลปล้องคัพ อ.เทิง จ.เชียงราย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนรอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดเชียงราย ในรุ่นอายุ 12 ปี

- ในปี พ.ศ.2550
- โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้ผ่านการตรวจประเมินสถานศึกษา รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 14 , 15 , 18 มิถุนายนที่ผ่านมา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. โดยบริษัททริปเปิ้ลเอ เป็นผู้ทำการประเมิน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดเชียงราย ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
- ทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ในงานวิชาการและศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดเชียงราย หลายรายการดังนี้
  1. การกล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ 3
  2. Cross word ช่วงชั้นที่ 3
  3. การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2
- ทางโรงเรียน ได้เป็นตัวแทน ในรายการ การประกวดสิ่่งประดิษฐ์ ทาง วิทยาศาสตร์ ประเภททีม ช่วงชั้นที่ 3 และ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 2 ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2550
- ทีมนักกีฬาฟุตบอลเด็กดี ได้เป็นตัวแทนของอำเภอเทิง ไปแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ไทคัพ ครั้งที่ 6 ประเภท
ประชาชนทั่วไป ณ จังหวัดเชียงราย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดเชียงราย ในการแช่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุ 12 ปี และ 16 ปี ประจำปี 2551 (Thailand prime Minister cup 2008)
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2550 อ.เมือง จ.เชียงราย
- ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการประกวด นวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ONE SCHOOL ONE INNOVATION : OSOI ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2550 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการะประกวดพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง

- ได้รับรางวัลหลายรายการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย สพท.เชียงราย เขต 4 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2551 ณ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โดยทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหลายรายการ ดังนี้
ระดับอนุบาล เข้าร่วมแข่งขัน 20 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 18รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 2 รายการ
  ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน 48 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 37 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 7 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 2 รายการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน 31 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 25รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 4 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 2 รายการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน 5 รายการ
     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 5รายการ
- โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้เป็นแชมป์ของภาคเหนือ ในการแข่งขัน รายการ “ ฟุตซอล สพฐ. ควิก 2007 ” รุ่นอายุ 15 ปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ระดับภาค 5
- สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย
รายวิชาคณิตศาสตร์
    ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
รายวิชาสังคมศึกษา
    ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชาภาษาอังกฤษ
    ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ ฉันรักหนังสือ ” และ การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ ห้องสมุดในฝัน ” เนื่องในโอกาส งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ.เทิง จ.เชียงราย
- ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในรายการตอบปัญหาธรรมะ “ ทางก้าวหน้า ” ครั้งที่ 25
- ในปี พ.ศ.2551
- โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศในการประกวด "โครงการรักชาติถูกทาง สร้างความซื่อสัตย์สุจริต" ประจำปี 2551 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้รับรางวัลชมเชยระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในการประกวดแข่งขัน กิจการบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สถาบันวิจัย การเรียนรู้
- ทางโรงเรียน ได้เป็นตัวแทน ในรายการ การแต่งกลอน ช่วงชั้นที่ 4 และ การพูดภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 ปแข่งขันทางทักษะวิชาการและศิลป หัตถกรรม นักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่ จ.ลำปาง ในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม
2551
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประจำปี
2552 (ระดับจังหวัด) ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงราย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 1 , 2 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน


- การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 27 จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย์ มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 5,104,980 คน ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงราย
- ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2552 รอบระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4
( 19 ศูนย์สอบ)
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1
วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ในการสอบบริษัทเสริมปัญญา ระดับจังหวัด ในช่วงชั้นที่ 4
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 255 1 อ.เมือง จ.เชียงราย
-โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้เป็นแชมป์ภาคเหนือ ในการแข่งขันรายการ “ ฟุตซอล สพฐ. ควิก 2007 ” รุ่นอายุ 15 ปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551
- ในปี พ.ศ.2552
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ระดับเขตตรวจราชการที่ 1 (จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา)
- ได้ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทนไทย"พี่ไบโอ น้องแก๊สซี่" ประจำปี 2552 ในหัวข้อ "ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำพลังงาน ทดแทนดับดับ 1 ของเอเชีย" สนับสนุน โดย บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับรางวัลดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      รางวัลนิทรรศการยอดเยี่ยม อันดับ 2
      รางวัลดีเด่น การประกวด พิธีกร พี่ไบโอ น้องแก๊สซี่"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      รางวัล โครงงานดีเด่น
      รางวัล การนำเสนอโครงงานยอดเยี่ยม อันดับ 2
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2552 ณ ที่ว่าการ อำเภอเทิง
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขัน Cross word สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2552 จ.นครสวรรค์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม จากการประกวดโครงการ Y Green School จัดโดย มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
- ได้รับรางวัลหลายรายการในการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียน การแสดงผลงานของครูและนักเรียน ประจำปี 2552 ณ
โรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงราย ดังนี้
          ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 18 รายการ
          ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 28 รายการ
          ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 26 รายการ
- ในปี พ.ศ.2553
- ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการรณรงค์ Thailand Go Green ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2553 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ของคน มีความ สามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตซอลระดับ มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ในโครงการ To Be Numter One ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
- ได้เป็น 1 ในตัวแทนระดับอนุบาล ในระดับภาคเหนือ การประกวด "ขยับสนุก สุขภาพดี กับดัชมิลค์คิดส์" เพื่อไปแข่งในระดับประเทศ จัดโดย ดัชมิลค์คิดส์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ได้รับรางวัลหลายรายการในการแข่งขัน "เทควันโด แชมเปี้ยนชิป" TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 สิงหาคม 2553 ดังนี้
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ยุวชนหญิง อายุ 7-8 ปี รุ่น A (-21)
       มือใหม่ ด.ญ.ธัญลักษณ์  มงคล
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี รุ่น A (-21)
       มือใหม่ ด.ช.ภาคภูมิ  ไชยพันธ์
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ยุวชนหญิง อายุ 7-8 ปี รุ่น D (27-30)
       มือใหม่ ด.ญ.ณัฐธิดา  มหาวงศนันท์
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี รุ่น A (-22)
       มือใหม่ ด.ช.วรเชษฐ์  กรวดนอก
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี รุ่น B (22-25)
       มือใหม่ ด.ช.นพดล  หงษาคำ
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี รุ่น C (25-28)
       มือใหม่ ด.ญ.เทียนฤทัย  สมนวล
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี รุ่น G (37+)
       มือใหม่ ด.ช.เมธาสิทธิ์  ราชเมืองมูล
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่น A (-28)
       มือใหม่ ด.ช.กิติพันธ์  เธียรตั้งพิริยะ
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่น B (28-31)
       มือใหม่ ด.ช.จิรายุทธ  ใจตรง
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่น F (40-43)
       มือใหม่ ด.ช.ชคัตตรัย  สวนดอก
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่น D (34-37)
       มือใหม่ ด.ช.ปฏิภาณ  มงคล
   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เยาวชนชาย อายุ 15-17 ปี รุ่น เวลเตอร์เวท
    (58-61)  มือใหม่     นายปรัชญา  เครือจันทร์

- คณะครูโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้ร่วม ถวายพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2553 ณ เทศบาล อำเภอเทิง และผลการประกวดพวงมาลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ.กัลยรัตน์ โนราช ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2553 ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม รายการ การเขียนเรียงความ ป.4-6 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ฝึกสอนโดย ครูบรรจง วรรณชัย
ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
   1. การเขียนเรียงความ ป.4-6 ได้เหรียญทอง
   2. Multi Skills Compettion ป.4-6 ได้ เหรียญเงิน
   3. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ได้ เข้าร่วม
   4.Crossword ป.1-3 ได้ เหรียญทองแดง
   5. การเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ได้ เหรียญเงิน
   6. การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 ได้ เหรียญทอง
   7. ตอบปัญหาสุขภาพ ป.4-6 ได้ เหรียญทองแดง
ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
   1.ทักษะทางภาษาไทย ม.1-3 ได้ เหรียญทอง
   2. Multi Skills Compettion ม.1-3 ได้ เหรียญทองแดง
   3. Spelling Bee ม.1-3 ได้ เข้าร่วม
   4. คณิตคิดเร็ว ม.4-6 ได้ เหรียญทองแดง
- ในปี พ.ศ.2554
- ศิษย์เก่าผู้โด่งดัง นายนพพล ทวีสุข นักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็ก และเยาวชน รุ่นที่ 14 ของ สวทช.(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช : JSTP : Junior Science Talent Project ) อนาคต : นักเรียนทุนเรียนต่อ ระดับ ปริญญาตรี - โท - เอก
- โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ วันต่อต้าน ยาเสพติดโลก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี การศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
- ทีมบาสเก็ตบอลหญิงโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย เข้าแข่งขันบาสเก็ตบอลในระดับภาคเหนือชิงถ้วยพระราชทาน รายการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2011 " 12- 19 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปี ประเภททีมหญิง รายชื่อทีมนักกีฬาบาสเก็ตบอล มีดังนี้
    1. ด.ญ.จุฆามาศ อุ่นหล้า                     7. ด.ญ.สุพัตรา บุญเสงี่ยม
    2. ด.ญ.รัญสิญา กันทะวงศ์                  8. ด.ญ.พัทธีรา วงศ์ไพรินทร์
    3. ด.ญ.ณัฐมนฑ์ โนราช                       9. ด.ญ.ทิพากร วงศ์ใหญ่
    4. ด.ญ.อาภรณี กองแก้ว                    10.ด.ญ.รัตติกาล เพชรสุข
    5. ด.ญ.แคทลียา ไกลถิ่น                    11.ด.ญ.อรวรรณา ศรีสุวรรณ
    6. ด.ญ.สวรินทร์ วุฒิสูง                    12. ด.ญ.สุพิชญา สอนศรี

ผู้ฝึกสอน : นายวิทยา นาติ๊บ และ น.ส.อัยวรมณย์ ธีร์ตระกูล ขอส่งใจไปให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ
-ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 วันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดพิจิตรในรายการต่าง ๆ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
     1. เขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.นันทลักษณ์ วงศ์ภักดิ์
     2. เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.กฤษณา เงินทองแดง
     3. Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.คคนานต์ เสน่หา
ระดับมัธยมศึกษา
     1. กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม.1-3 ด.ญ.อภิญญา เงินฝรั่ง
     2. Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1-3 ด.ญ.ศิริวิมล ต๊ะจ๋อย
     3. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3
         - นายพรรษวุฒิ อินต๊ะวัง
         - น.ส.ไอรดา ถิ่นศรี
         - น.ส.รัญสิญา กันทะวงศ์
-ด.ญ.อภิญญา เงินฝรั่ง ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ไปแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 61 ในรายการ กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม. 1-3 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
-ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 แข่งขันในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดแข่งขันในระดับต่อไป
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการ Thailand Go Green 2554 ในการประกวด : ผู้เสนอให้ความรู้ "น้องซันนี่บางจาก" หัวข้อ แสงแดด สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ในปี พ.ศ.2555
- เด็กดีคัพ ครั้งที่ 13 ผลการแข่งขันเด็กดีคัพครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555
         รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม รุ่นอายุ 8 ปี

         ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม รุ่นอายุ 10 ปี
         รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม รุ่นอายุ 12 ป
- ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการความสามารถทางวิชการของนักเรียน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนดำรงค์ราชสงเคราะห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย โดยได้รับเกียรติบัตรหลายรายการดังนี้
     เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน      28   รายการ
     เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน      23  รายการ
     เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน      25  รายการ

และเป็นตัวแทนระดับภาค 8 รายการ คือ

      เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6                  นางสาวนวียา สีหะนาท
      คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3                                       เด็กหญิงธราธร หนูอินทร์
      คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6                                       นางสาวสุธิดา โนกะมิ
      Science Show ม.4-ม.6                          นางสาวดรุณี ภูมิยิ่ง ,นางสาวรุ่งรัศมี อินต๊ะวิกูล , นางสาวไอรดา ถิ่นศรี
      ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6      นายกรกช หมื่นดวง ,นางสาวสุธารัตน์ คำราช
      Spelling Bee ม.1-ม.3                             เด็กหญิงอภิญญา เงินฝรั่ง
      Story Telling ม.4-ม.6                              นางสาวเมธาวี คำสีวาส
      Cross word ม.1-ม.3                                เด็กหญิงดวงเดือน ไกลถิ่น , เด็กหญิงอภิญญา เงินฝรั่ง

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองระดับประเทศ Thailand Go Green 2012 หัวข้อ “เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ด้วย นวัตกรรมพลังงานทดแทน” และ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ระดับประเทศ พิธีกรให้ค วามรูสู้ภั้ยพิบัติ จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เชียงคำมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 13 – 18 ปี (หญิง) อ.เชียงคำ จ.พะเยา
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ในรายการ Sense math challenge competition 2013 ณ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมเหรียญรางวัล
-โรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนและศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ บางจาก
โรงเรียนรับมอบและได้รับการอบรมให้ความรู้การทำงาน และบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ของโรงเรียน ต้นแบบพลังงานทดแทน และศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ บางจาก โดย บริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมรับมอบแผงโซลาร์เซลล์จากบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

-โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพได้ผ่านการตรวจประเมินสถานศึกษา รอบที่ 3 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. เมื่อวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองระดับประเทศ Thailand Go Green 2012 หัวข้อ “เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ด้วย นวัตกรรมพลังงานทดแทน” และ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ระดับประเทศ พิธีกรให้ค วามรูสู้ภั้ยพิบัติ จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ในปี พ.ศ.2556

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดวงโยธวาทิต ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 ณ เมืองพัทยา และ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยกรมพลศึกษา
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ประเภท Stand Still Play Division (Below 16 years) จัดโดย กรมพลศึกษา
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะ เ ลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 9 ประจำปี 2556 “9th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2013” (ตัวแทน
ระดับจังหวัดเชียงราย) รุ่น อายุ 12 ปี โดย สำนักงานการทอ่ งเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย และ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดเต้นประกอบเพลง หนูน้อยรักษ์โลก Lanna Beetle Festival 2013 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556
-ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2556 โดยได้เป็นตัวแทนหลายรายการ ดังนี้
1. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ป.4-ป.6
    ด.ญ.ญาณิศา สุเมธาลังการ, ด.ญ.สุพิชญา ทองพริก
2. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ A Math
    ด.ช.เอกวัฒน์ สมโภช, ด.ญ.ศรัณย์ วันไชยธนะวงศ์
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
    ด.ช.พงศกร ค้าสม, ด.ญ.ณัฐพร เขื่อนแก้ว, ด.ญ.พิมพ์มาดา สนิทการ
4. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3      
    ด.ญ.ชฎานุช อินพรม, ด.ญ.ณัฐกานต์ ดวงปัญญา, น.ส.ยุวดี บัวทอง, ด.ญ.สุภนิดา มาฟอง, น.ส.ณรินี บุญเรือง
5. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
    ด.ญ.รัตนวราภรณ์ ค้าคำ
6. การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
    ด.ญ.ณัฐติกานต์ วิรัตน์เกษม, ด.ญ.ณิชกานต์ สีคำ, ด.ญ.อรนลิน ดวงหาญ
7. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมลั่น ม.1-ม.3
    ด.ญ.กรวิชญ์ อินตั๋น, ด.ช.ธนดล ทวีสุข
8. การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
    ด.ญ.กษณา เงินทองแดง
9. การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
    น.ส.จุฬาลักษณ์ เกษมสุข, น.ส.ปรียานุช หมุดใจ
10. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
       นายกรกช หมื่นดวง, น.ส.สุธารัตน์ คำราช
11. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
       นายธีร์ธวัชย์ พิพัฒนวรคุณ
12. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
       นายณรงค์วิชญ์ คำรังษี, นายวัชรพงษ์ นันตาชัยวุฒิ, น.ส.ศรันยา ขจรบุญ
13. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
       นายณัฐวุฒิ ลือศักดิ์, นายสุทธิพงศ์ นวลมะ
14. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
       นายพีรพัฒน์ พรมคณะ, น.ส.วราภรณ์ ไกลถิ่น
15. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
       น.ส.ศิริลักษณ์ สิทธิกรรณ์, นายสุทธิศาสตร์ เชื้อสาวะถี

- หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2556 ด.ญ.ธีรดา พิสยา ได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ อ.เทิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ เทศบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับประเทศ 2 รางวัล คือ การประกวดเพลง และ การประกวดนิทรรศการให้ความรู้ "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน นำโรงเรียนสู่สังคมสีเขียว" โครงการ Thailand Go Green ประจำปี 2556 โดย บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ในปี พ.ศ.2557

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท ง   การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 33 และรางวัล ผู้แสดงประกอบยอดเยี่ยม (Color Guard) ประจำปี 2557 จัดโดย กรมพลศึกษา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 - 12 มกราคม 2557
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับมัธยมศึกษา ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย   
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ประจำปี 2557  " Thailand International Marching Band Festival 2014" (TIMBF 2014) ประเภทดนตรีสนาม (Display) ในรุ่น Open Divisiion ไม่จำกัดอายุ และจำนวนคนของผู้บรรเลง
- ในปี พ.ศ.255
8
-
ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดรัมไลน์ประชันตีกลองชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
-
ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันบาสเกตบอล นักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์-พระบรมราชินีนาถ SPONCER THAILAND CHIAMPION SHIP 2015 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
- โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมร่วมกับบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Thailand Go Green ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ศึกษาดูงานต่าง ๆ ดังนี้
     - ด้านระเบียบการจัดเตรียมอาหารกลางวันและโภชการของ นักเรียน ณ School Lunch in Japan Chiba School of Food
     - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตชิบา Toshiba Science Museum
     - โรงงานรีไซเคิล The Sapporo Recycling Complex
     - สวนโมเอเรนุมะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งขยะต่อมาถูก เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ
     - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีฮอกไกโด
     - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือทำเนียบอิฐแดง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการรณรงค์ Thailand Go Green ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557
โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2559 12 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2016 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 7 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
- ได้รับรางวัลหลายรายการ ใน กิจกรรมการประกวด แข่งขันผลงานนักเรียนนักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้
     •  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาท ระดับ ป.1 - ป.3
     •  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาท ระดับ ป.4 – ป.6
     •  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาท ระดับ ม.1 – ม.3
     •  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดมารยาท ระดับ ม.4 – ม.6
     •  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาธรรมะ ระดับ ป.1 – ป.3 และ ป.4 – ป.6
     •  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
      •  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดออกแบบถังขยะที่ใช้จริงในโรงเรียน โครงการ Thailand Go Green 2015 ในหัวข้อ "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง" จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

 

 


โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160